Jak založit občanské sdružení

Autor: administrator <ferdapes(at)seznam.cz>, Téma: Boj s větrnými "mlýny", Zdroj: Meluzína, Vydáno dne: 21. 11. 2004

Chcete založit občanské sdružení podle zák.č. 83/1990 Sb. v platném znění na ochranu přírody a krajiny ve smyslu zák.č. 114/1992 Sb. v platném znění a nevíte jak?
Chcete začít s činností, kterou považujete za důležitou, a nevíte odkud začít?
Potom jste správným adresátem následujících praktických rad a doporučení

K založení potřebujete
1)návrh na registraci – vzor návrhu je k dispozici v sekci Stáhněte si – „šablona žádost“
2)stanovy ve 2 vyhotoveních – vzor stanov je k dispozici na v sekci Stáhněte si – „šablona stanov“

Návrh musí podepsat minimálně tři osoby jako zakladatelé sdružení. Ověření jejich podpisů se nevyžaduje. Jedna z těchto tří osob musí být označena jako zmocněnec oprávněný jednat jménem přípravného výboru občanského sdružení. K rukám této osoby jsou potom doručovány písemnosti, a to až do ustavující schůze sdružení a zvolení statutárních orgánů.

K návrhu na registraci je třeba připojit dvě vyhotovení stanov. Vše se musí zaslat na Ministerstvo vnitra ČR, U Obecního domu 3, 112 20 Praha 1, které provede registraci, jedno vyhotovení stanov si ponechá a jedno vyhotovení, opatřené osvědčením o registraci vč. IČO sdružení Vám zašle zpět.

Po obdržení registrace svoláte 1. členskou schůzi, tj. pozvete potenciální členy. Pozvánka nemusí být písemná, ale obvykle se to dělá písemnou pozvánkou, doručenou buď zvlášť každému potenciálnímu členu nebo neadresně vyvěšením pozvánky na veřejně přístupných a navštěvovaných místech. Na schůzi je třeba zvolit orgány sdružení – předsedu a místopředsedu, ale také tajemníka, budete-li postupovat podle vzorových stanov. O schůzi sepište zápis, kde budou všichni zvolení jmenovitě uvedeni celým jménem i s příp. titulem. Tento zápis vyhotovte raději v několika originálech, budete jej později mnohokrát potřebovat, až budete na různých místech nuceni prokazovat, kdo má oprávnění jednat za Vaše sdružení. Nechte tento zápis podepsat alespoň třemi osobami – zapisovatelem a dvěma zvolenými ověřovateli zápisu, nebo zapisovatelem, předsedou a tajemníkem. Není to nutné, ale je to v daném případě vhodné.

Zaregistrujte se na příslušném finančním úřadu k dani z příjmu jako právnická osoba. Je to nezbytné. Jako právnická osoba máte také povinnost každý rok podat přiznání k dani z příjmů. Pokud budete mít zaměstnance v pracovním nebo obdobném poměru, musíte se registrovat i k dani ze závislé činnosti.

Bankovní účet není sdružení povinno zřídit, ale je třeba vést evidenci o příjmech a výdajích pokladny. Vaše příjmy budou sestávat ponejvíce z příspěvků členů, možná z drobných sponzorských darů. Ty zdanění nepodléhají. Výdaje budou tvořit většinou náklady na poštovné, cestovní výdaje orgánů sdružení apod., kolky apod.

Nechte si vyrobit razítko sdružení, je to praktické zejména při korespondenci.

Jakmile bude Vaše sdružení zaregistrováno, oznamte to všem příslušným úřadům na úrovni místa i kraje, a to zejména stavebním úřadům a orgánům ochrany přírody. V oznámení požádejte, abyste byli přizváni ke všem správním řízením, která se dotýkají problematiky ochrany přírody a krajiny, kterou sledujete. Na to máte podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění nárok. Pozor po novele zákona je nutné, aby tato byla věcně a místně specifikována (Jako věcná specifikace stačí vymezení „o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních“. Jako místní specifikace je nutné například XYZ krajskému úřadu napsat, že se myslí na území XYZ kraje, atd..). Žádost je platná pouze jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Žádost lze pochopitelně upravit. Prakticky to znamená, že nechcete být obesláni ve všech správních řízeních, ale např. pouze ve stavebních řízeních, které se dotýkají veřejných staveb typu inženýrských sítí, komunikaci, objektů občanské vybavenosti apod.
Vymezení lze např. formulovat takto: máme zájem být účastníky řízení v probíhajících nebo nově zahajovaných řízeních v katastrech obce ……… , v nichž je žádáno o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, jakož i s nimi souvisejících rozhodnutí, a to v případech, kdy se takové rozhodnutí týká veškerých staveb bez ohledu na jejich předpokládanou investiční náročnost, s výjimkou staveb určených pro individuální rodinnou rekreaci či staveb určených pro trvalé bydlení stavebníka a jeho rodiny. Z uvedeného výčtu plyne, že máme zájem nejen o řízení týkající se např. větrných či vodních elektráren, ale i řízení týkající se vleků, hotelů, penzionů, restauračních zařízení, sportovišť, budov pro potřeby obecního úřadu, policie, hasičů, zdravotnické účely, jakož i pozemků k uvedeným účelům určeným apod. Jakmile Vás stavební úřad v konkrétním případě obešle s oznámením o zahájení konkrétního správního řízení, reagujte nejlépe obratem a sdělte, zda se chcete daného řízení zúčastnit či ne. V této chvíli nemusíte ještě sdělovat úřadu stanovisko k projednávané věci, ale samozřejmě můžete, pokud je máte již k dispozici.

Podobně se postupuje v řízených vedenými orgány ochrany přírody.

Poskytněte písemnou informaci o své registraci zejména také starostovi a zastupitelstvu příslušného městského nebo obecního úřadu, v jehož spravovaném území hodláte vyvíjet svou činnost. Navštěvujte pravidelně zasedání zastupitelstva a sledujte pozorně, zda se projednávané body nedotýkají zájmů, které jsou podle Vašich stanov Vašimi prioritami. V kladném případě uplatňujte na místě připomínky, trvejte na jejich protokolaci v zápisu z každého zasedání a pokud budete mít výhrady k činnosti zastupitelstva nebo dalších orgánů úřadu, uplatňujte je striktně písemně a trvejte na písemné odpovědi, jak byla věc vyřízena. Slušným, systematickým a přitom důrazným postupem si postupně získáte respekt vůči sdružení i vůči jeho zástupcům. Zvěte zástupce města – obce na schůze Vašeho sdružení, aby tak dostali možnost vyslechnout názory Vašich členů a aby viděli, že za orgány sdružení stojí i členská základna. Čím více budete mít členů, tím respektovanější skupinou vůči zastupitelstvu města – obce se stanete.

Na úřadu si zjistěte, pokud to ještě nevíte, zda má Vaše město – obec schválený územní plán pro jím – jí spravovaná katastrální území, popř. v jakém stádiu projednávání se plán nachází. Podle zák..č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu potom zjistíte, zda máte ve fázi projednávání ještě možnost uplatnit jako sdružení připomínky. Přes územní plán a jeho změny můžete krajině výraznou měrou pomoci, ale také přispět pasivitou nebo pozdě uplatněnými připomínkami k její devastaci. Územní plán je základech pro posuzování staveb. Pokud město – obec nemá schválený územní plán, musí stavebním řízením předcházet územní řízení, v nichž se rozhoduje o umístění či neumístění stavby. Pokud je umístění stavby předpokládáno ve schválením územním plánu, tato část řízení odpadá a stavební úřad rozhoduje o povolení stavby na základě projektové dokumentace a stanovisek dalších účastníků a zainteresovaných orgánů již jen ve stavebním řízení. Z daného pohledu je územní plán klíčovým aktem. Podléhá schválení zastupitelstva města – obce a to máte možnost ovlivnit spíše jako občanské sdružení s větší členskou základnou než jako občan – jednotlivec.

Prostudujte si pečlivě minimálně následující obecně závazné předpisy:
správní řád (zák.č. 71/1967 Sb.)
stavební zákon (zák.č.50/1976 Sb.)
vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (V sekci „Stáhněte si“)
zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí
zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí